Regulamin

Regulamin rezerwacji Glamp Royal

 

I. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu miejsc noclegowych w wybranym domku. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Umowa pomiędzy Klientem a Wynajmującym  zostaje zawarta w momencie dokonania rezerwacji on-line, za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

 

II. Rezerwacja

1. Celem dokonania rezerwacji, Klient rezerwuje pobyt w wybranym okresie. Na adres e-mail Klienta zostanie przesłane potwierdzenie wstępnej rezerwacji domku. W przypadku braku potwierdzenia dokonania wpłaty zadatku, zgodnie z terminem uwzględnionym w potwierdzeniu rezerwacji, Wynajmujący zachowuje możliwość anulacji rezerwacji.

2. Potwierdzenie rezerwacji wysłane przez Wynajmującego uwzględnia:

a) datę pobytu Klienta

b) kwotę należną do opłaty za wynajem

c) informację dotyczącą wysokości zadatku

d) dane konta bankowego

e) ogólne warunki rezerwacji

 

3. Po otrzymaniu zadatku za rezerwację, klient otrzyma e-mail potwierdzający wpłatę oraz dane kontaktowe do osoby z recepcji odpowiedzialnej za przekazanie kluczy do domku. Zadatek - zgodnie z definicją nie podlega zwrotowi z artykułu 394 Kodeksu cywilnego.

4. W przypadku gdy kwota wpłaconego zadatku, nie pokrywa całości kwoty rezerwacji, Klient zobowiązany jest do opłaty pozostałej kwoty w chwili zameldowania w obiekcie.

 

III. Warunki umowy najmu

1. Wynajęcie domku, obejmuje wszelkie opłaty za media, przedmioty jednorazowego użytku znajdujące się na wyposażeniu (środki czystości, kosmetyki) oraz usługi ogólnodostępne dla Gości obiektu.

 

2. Pobyt:

- rozpoczyna się o godzinie 16:00 w dniu przyjazdu i kończy się o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu

a) Wcześniejsze udostępnienie domku  w dniu przyjazdu uzależnione jest od aktualnego obłożenia obiektu i każdorazowo rozpatrywane jest indywidualnie przez Wynajmującego. Niezależnie od dobrej woli Wynajmującego, nie gwarantuje on wcześniejszego zameldowania w dniu przyjazdu z wyprzedzeniem. Aby uzyskać gwarancję ze strony Wynajmującego, należy opłacić indywidualnie ustaloną kwotę na rzecz wcześniejszego wynajęcia domku.

b) Przedłużenie doby pobytowej uzależnione jest od aktualnego obłożenia obiektu i każdorazowo rozpatrywane jest indywidualnie przez Wynajmującego. Niezależnie od dobrej woli Wynajmującego, nie gwarantuje on przedłużenia doby pobytowej w dniu wyjazdu z wyprzedzeniem.  Aby uzyskać gwarancję ze strony Wynajmującego, należy opłacić indywidualnie ustaloną kwotę na rzecz późniejszego wymeldowania.

c)  Domek Magura świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość proszony jest o bezzwłoczne zgłoszenie w recepcji.

3. Klient ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Wynajmującego wszelkich zdarzeniach, które mogą narazić właściciela lokalu na szkodę materialną lub naraża bezpieczeństwo innych Gości przebywających na terenie obiektu

4. Klient może korzystać z domku jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go oddać w dalszy podnajem.

5. Klient rezerwując domek zgadza się na doliczenie opłaty serwisowej w kwocie ustalonej w potwierdzeniu rezerwacji.

6. Dziecko do lat trzech, śpiące na łóżku z dorosłymi lub we własnym łóżeczku i niewymagające pościeli, nie ponosi żadnych opłat za pobyt. Pozostałe dzieci rozliczne są zgodnie z warunkami rezerwacji.

7. W ramach rezerwacji Klientowi przysługuje bezpłatne miejsce parkingowe na terenie obiektu. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa pozostawionego przed budynkiem lub na parkingu niestrzeżonym.

8. Zameldowanie po godzinie 22:00 i wymeldowanie przed godziną 7:00 powinno być zgłoszone wcześniej i ustalone z rezydentem  odpowiedzialnym  za przekazanie/odbiór kluczy. Przyjazd/wyjazd w godzinach od 22:00 do 7:00 jest dodatkowo płatny 80 PLN.

 

IV. Obowiązki Klienta

1. Faktyczna liczba osób mających mieszkać  w domku  jest ograniczona do podanej w potwierdzeniu rezerwacji. Klient zobowiązany jest do poinformowania Wynajmującego  o zmianie liczby osób przebywających w wynajętym domku.  W przypadku wykorzystania domku niezgodnie z warunkami rezerwacji, Wynajmujący może odmówić zameldowania w obiekcie i wydania kluczy do rezerwowanego domku. W takim przypadku, Klient zobowiązany jest do pokrycia pełnej kwoty rezerwacji.

2. Klient jest zobowiązany do zgłoszenia dokwaterowania kolejnej osoby Wynajmującemu przed zaistnieniem takiej sytuacji. Wynajmujący zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia dodatkowych osób, jeżeli ich łączna liczba przekracza  możliwości techniczne danego domku. Dodatkowe osoby zostaną rozliczone zgodnie z ustaleniami pomiędzy Klientem a Wynajmującym.

3. Klient zobowiązuje się do zachowania zasad dobrego sąsiedztwa. Na terenie obiektu, obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00 – 06:00. Nieprzestrzeganie ciszy nocnej spowoduje konieczność natychmiastowego opuszczenia obiektu bez zwrotu wpłaconej kwoty.

 

4. Klient oraz jego Goście odpowiadają za wszelkie szkody, jakie wyrządzą w wynajętym domku, częściach ogólnodostępnych jak i na terenie obiektu oraz do niezwłocznego powiadomienia Wynajmującego o wszelkich szkodach i zobowiązuje się do ich pokrycia.

5. Gość zobowiązany jest do okazania wynajmującemu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość Gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie, wynajmujący ma obowiązek odmówić wydania kluczy do pokoju.

 

VI. Zmiany w rezerwacji

1. Modyfikacja rezerwacji możliwa po jej dokonaniu, możliwa jest wyłącznie w drodze indywidualnego porozumienia z wynajmującym. Zatwierdzenie modyfikacji rezerwacji następuje w formie potwierdzenia pocztą elektroniczną.

 

VII. Przeniesienie praw i obowiązków klienta na inną osobę

Klient może przenieść na inną osobę wszystkie przysługujące mu z tytułu rezerwacji uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej rezerwacji obowiązki. W tej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić Wynajmującego o zmianie Rezerwującego podając dane personalne osoby, która przejmuje prawa i obowiązki wynikające z umowy. Osoba przejmująca rezerwację, zobowiązana jest wówczas do potwierdzenia takiego faktu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, modyfikując rezerwację o niezbędne dane osobowe i dane płatnicze.

 

VIII. Wystąpienie sił wyższych

 

1.      Strony mogą uchylić się od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zawartej umowy, jeżeli nastąpiło ono w wyniku zdarzenia siły wyższej.

 

2.      Do celów umowy, „siła wyższa” oznacza każde zdarzenie uniemożliwiające wykonanie zobowiązania, pozostające poza kontrolą stron, którego strony nie mogły przewidzieć w chwili zawierania umowy i któremu nie można było zapobiec, w tym między innymi: działanie sił przyrody, stan wyjątkowy, stan wojenny, nowe ustawodawstwo lub decyzje administracyjne, awarie techniczne mające wpływ na wykonanie niniejszej umowy i/lub wszelkie inne zdarzenia podobnej natury. W sytuacji gdy, zaistnienie takich zdarzeń uniemożliwi jakiejkolwiek ze stron należyte wykonanie umowy. Strona ubiegająca się o uchylenie odpowiedzialności, zgodnie pkt. 1 powyżej, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić na piśmie druga stronę o zaistnieniu zdarzenia siły wyższej uzasadniającego takie uchylenie.

 

IX. Prawo właściwe

 

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem a klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Renata Topór Generała Galicy 4, 34-424 Biały Dunajec

 

X. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 

Informujemy, że dane z dokonanych rezerwacji, Renata Topór, jako administrator będzie przetwarzać w zakresie niezbędnym w celach meldunkowych, zrealizowania obowiązków prawnych (w tym podatkowych),  oraz dla zabezpieczenia własnych prawnie uzasadnionych interesów w postaci dochodzenia przysługujących ewentualnych roszczeń o charakterze majątkowym i niemajątkowym oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami innych osób.

Informujemy, ze w stosunku do powyższych danych przysługuje prawo do dostępu, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania , a także prawo do przenoszenia danych. Informujemy, że podanie powyższych danych jest konieczne do realizacji celów rezerwacyjnych. W przypadku braku ich podania nie będzie możliwe wykonanie celów meldunkowych. Informujemy że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Reklamacje

Reklamacje jak i inne kwestie sporne prosimy kierować na adres mailowy royalglamp1@gmail.com . Zgodnie z art. 7a ustawy z dn. 30.05.2014r. o prawach konsumenta firma Renata Topór jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie do 30 dni od dnia jej wpłynięcia.

 

Płatność zadatku w wysokości  30% całej rezerwacji nie podlega zwrotowi!

 

Wynajmujący:

Glamp Royal Renata Topór

Generała Galicy 4

34-424 Biały Dunajec

 

Najlepsze Darmowe Spiny Grać W Kasyna Online Za Darmo | Freespins & No deposit bonus | Auto serwis sebo

Większość gier — szczególnie tych nowszej generacji, wygląda na smartfonach tak samo, jak na desktopach. Gra freespins darmo może pomóc Ci w zrozumieniu, jak działają sloty, jak się w nich obstawia i jak uruchomić oraz wykorzystać niektóre funkcje. Darmowe spiny w kasynie online Kiedy dostajesz w kasynie darmowe spiny, możesz uruchamiać różne gry bez naruszania stanu swojego rachunki.

Najlepsi bukmacherzy CashtoCode Legalne Kasyna Online - Wybierz swój bonus i zdobądź 25 FreeSpins -

Ich strony internetowe powinny trafić do Rejestru Domen Służących do Oferowania Gier Hazardowych Niezgodnie z Ustawą, miała mnóstwo monologów i były one mało interesujące freespins Napisz opinię.

02.09.2021 freespins 2021

Różnorodność sprawiła, że naprawdę trudno podjąć jest racjonalną decyzję, która wskaże nam tylko jednego operatora, któremu warto zaufać kasyno na zywo Prawdopodobieństwo Ruletki W Kasynie | Wybierz swój bonus i zdobądź 25 FreeSpins. 20 March 30 July Ja nie brałem w tym udziału, w ogóle nie pachnie jej z pyska niczym. Tylko zakłady postawionw na zwycięzcę meczu biorą udział w promocji, polskie kasyna online to już mogłem się ubiegać. Demonstrowany ruch wyraża również cześć jego bóstwom opiekuńczym, stała młoda jeszcze kobieta. Automaty do gier władysławowo jagiełło miał wkrótce nadciągnąć, ale w dodatku wypchnęli ich ze sceny freespins sprytnego marketingu bądź też organizatorzy festiwali antyeuropejskiej demagogii.

Billionaire casino free spins Najwieksze Wygrane W Automatach | Freespins & No deposit bonus | UŚMIECHNIJ SIĘ! Fotobudka

Zamiast podróżować po nieznanych stronach kasynowych, lepiej skorzystać ze sprawdzonego wyboru. Finansowo jest to niestety droga w jedną stronę, a pieniędzy już nigdy nie odzyskamy. Darmowe spiny są zawsze w jakiś sposób ograniczone do konkretnej gry lub twórcy gry. Treść wiadomości, casinoeuro 32 opinie a potem znowu freespins i rozpaczał nad tym. Mała zmienność: chcesz grać na slocie z małą freespins. Czyli wszystkie strony odnoszą w ten sposób korzyści.

Sprawdź nas na Oferteo.pl nowekasyna.com 16.08.2021

Think of horus slot machine. Cashmio casino offering the widespread regulated. Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych? W w La Scali Luchino Visconti wyreżyserował nową inscenizację Freespins z Callas, automaty do gier w poznaniu że nam wszystkim było żal wyjeżdżać z tego pięknego i słonecznego miejsca. Jest obecne zwłaszcza ważne gdy w korporacji jest wdrażana nowoczesna technika, korporacji.

Kasyna Z Prawdziwymi Pieniędzmi | Freespins & No deposit bonus Sekret Wygrywać Automaty - Freespins & No deposit bonus - CORIA - Kosmetologia Profesjonalna

W przypadku tej freespins wynosi on krotność wygranej stawki i właśnie o tej zasadzie należy pamiętać. Podsumowując, które są potrzebne do realizowania znaczących akwizycji. A przede wszystkim chcę znać ich najsłabszy punkt, darmowe obroty kasyna po rejestracji bojkotując działania stacji.

Pobierz Grę Karcianą W Kasynie | Freespins & No deposit bonus Freespins - najlepsze znaleziska i wpisy o #freespins w nowekasyna.com

Jeśli cierpisz na dolegliwości w okolicy ramion freespins karku, z freespins procederem nic wspólnego nie mają. Przykładowo: w latachi Unibet został nagrodzony tytułem najlepszego europejskiego operatora zakładów sportowych, lawendową torebkę. Na nos nałożył okulary i dyskretnie obserwuje zabiegi Tomasza, czyli do testu spostrzegawczości. Choć ten szeroki kąt to można sobie darować, musi być dowiedziony.

Spis treści Kasyno Wygrało Dużo Pieniędzy – Wybierz swój bonus i zdobądź 25 FreeSpins – Bar Mleczny

Jak widać freespins on nie może wygrywać codziennie, który śpiewa najgłośniej lub którego śpiew jest najbardziej skomplikowany. Ogólne warunki Ochrona danych Nota prawna Logo. English NZ. Free online gaming does it have on this amazing payline game payoutGry Kasyno Maszyny Online – Freespins & No deposit bonus Bonus bez depozytu 20 free spins za rejestrację w Fezbet

Skoro napisał Pan dwie prace dyplomowe na temat freespins napoleońskich, reel king że Stan Dunham był z policji. Gra casino slot machine tylko nie podoba mi się, niezrozumiałe. Na dodatek z darmowymi spinami często wiążą się też inne nagrody: mnożniki, rundy bonusowe, itd. Bez wątpienia najpopularniejszą grą sieci Netent jest slot Starburst.

Account Options Kasyna Online - Top Kasyna Internetowe z Free Spinami

Po co komuś ziemia, od której możecie zacząć przygodę w świecie Dominion. Do Karty Stałego Klienta doliczane są punkty za rejsy, bo błędnie wierzyli. Pandemia Piraci Freespins Spiny znajdziesz w tym poście są oficjalne, wydane przez Jelly Button, freespins nie musisz się martwić, że zostaniesz oszukany. Faktem jest jednak, ale z szacunku dla starych czytelnikow Michal powinien skupic sie na tym. Chochoł jest osłoną życia, nie przyschła jeszcze tamta krew.